• Welcome to the SI Guidance Department

  Ms. Erin Jordan                                               

  School Counselor - Guidance    

  erin.jordan@shelterisland.k12.ny.us                          

  guidance@shelterisland.k12.ny.us                           

  631-749-0302, ext. 139                                        

  Mrs. Cassandra Carroll

  School Counselor - Social/Emotional

  cassandra.carroll@shelterisland.k12.ny.us

  631-749-0302, ext. 112

   

Guidance Documents

Important Guidance Links

Guidance Calendar of Events